tổng quan về liên kết tự sinh

Những khái niệm về liên kết tự sinh

Bản thân tôi thì chưa thực hiện ý tưởng này, nhưng theo tôi được biết về một nghiên cứu phân tích kỹ về cách sử